Bestjoer

It bestjoer fan it Fryslân Fûns wurdt foarme troch:

 

Foarsitter: G. Krol-Benedictus

Skriuwer: R.W. Valk

Ponghâlder: L. Folkertsma

Lid: E. Veerman

Lid: R. Bil

Lid: H. Kort

 

De kontaktgegevens binne:

R.W.Valk,
Himpenserwei 8
8935 BC Leeuwarden
E-mail: renzevalk@gmail.com
Telf.: 058-2883259

G.Krol-Benedictus,
Skeanewei 29
9212 VC Boornbergum
E-mail: geesgerrit.krol@gmail.com
Telf.: 0512-516897

 

Karbrief fan it Fryslân Fûns

side 1

side 2

side 3

side 4

side 5